Leefzorgplan

Leefzorgplan

Het Leefzorgplan is het instrument dat medewerkers van de toegang gebruiken om een gestructureerde brede vraagverheldering te doen en samen met de burger tot een integraal ondersteuningsarrangement te komen.

Het Leefzorgplan heeft de volgende functies

 • Functie voor arrangeurs (sociaal wijkteam en andere medewerkers toegang)
  • Hulpmiddel voor arrangeren.
  • Houvast bij toepassen kantelingsmethodiek.
  • Dossiervorming cliënt t.b.v. samenstellen arrangement.
  • Beleidsinformatie voor wijkteam/toegang.
  • Hulpmiddel bij inhoudelijke ontwikkeling.
 • Functie voor gemeente
  • Hulpmiddel voor afhandeling maatwerkvoorzieningen (besluit naar cliënt en opdracht naar aanbieder).
  • Monitoring toegang.
  • Generen beleidsinformatie.

Invalshoeken

Om aan beide functies tegemoet te komen is het Leefzorgplan uit twee invalshoeken opgebouwd:

 • Tekst. Als arrangeur heb je een (keukentafel)gesprek met de burger en leg je ook afspraken vast in tekst. Dit is maatwerk per persoon. De tekstuele vertaling vormt het individueel ondersteuningsarrangement van de burger.
 • Scores. Het betreft een cijfermatige vertaling van hetgeen in tekst is vastgelegd. Deze scores worden niet gebruikt voor een individuele beoordeling van de vraag van de cliënt, maar zijn bedoeld voor het genereren van monitorings- en analysegegevens van alle cliënten bij elkaar, zodat een beeld ontstaat b.v. op wijkniveau van de cliëntgroepen.ESAM-scores

Onderwerpen

Het Leefzorgplan is gebaseerd op de arrangementenwaaier en omvat de volgende onderwerpen

 • Clientkenmerken
 • Gegevens met betrekking tot sociaal netwerk.
 • Beschrijving en beoordeling huidige ondersteuning
 • Beschrijving zelfredzaamheid en scores met behulp van de Zelfredzaamheidsmatrix.
 • Doel arrangement/interventie
 • Aard en omvang nieuw ondersteuningsarrangement.
 • Mate van kanteling door middel van de ESAM-score (oplossing in Eigen kracht, Sociaal Netwerk, Algemene Voorziening of Maatwerkvoorziening).