De Transformatie van Thönissen Management en Advies

De transformatie in het Sociaal Domein is in volle gang. Ook Thönissen Management en Advies B.V. maakt een gedaanteverwisseling door. Niet alleen is een nieuwe, meer eigentijdse, huisstijl ontwikkeld, maar ook heb ik mij de afgelopen jaren, naast advisering in het Sociaal Domein, gericht op de ontwikkeling van nieuwe concepten en instrumenten, waarmee de transformatie in het Sociaal Domein ondersteund kan worden. Om dat te markeren zijn er, naast www.thonissen.nl, twee nieuwe websites gelanceerd: www.arrangementenwaaier.nl en www.arrangementenmonitor.nl. Op deze websites is meer informatie te vinden over deze producten en de toepassingsmogelijkheden.

3Logobreed

Om deze ontwikkeling in goede banen te leiden weet ik mij ondersteund door Joost Assendelft voor automatisering en data en Ingrid Lezwijn voor projectondersteuning. Een nieuwe fase in mijn werk, maar mijn passie en inzet voor het Sociaal Domein blijft, als adviseur, conceptontwikkelaar en aanbieder van instrumenten voor de transformatie van het Sociaal Domein.

Arrangementenmonitor 2016

Op basis van het concept van de Arrangementenwaaier is de Arrangementenmonitor ontwikkeld.  Deze Monitor wordt inmiddels door 24 gemeenten (met 1,4 miljoen inwoners) en zorgverzekeraar Coöperatie VGZ voor verschillende toepassingen gebruikt. Onlangs zijn de eerste resultaten gepresenteerd aan de deelnemers.

De Arrangementenmonitor bevat gegevens én analyses op wijkniveau met betrekking tot de ontwikkeling van aantallen voorzieningen en de kosten hiervan bij gemeenten, zorgverzekeraar en UWV. De Monitor geeft inzicht in de gemeentelijke algemene en maatwerkvoorzieningen, zoals Wmo, Jeugd en Participatiewet, in de zorgconsumptie vanuit de Zorgverzekeringswet en de Wet Langdurige Zorg en in voorzieningen op het gebied van sociale zekerheid van het UWV.

De belangrijkste kenmerken van deze monitor zijn:

  • De monitor geeft inzicht in de integraliteit en de samenhang door middel van het combineren van gegevens uit de pijlers Wmo / Jeugd / Participatiewet, Zorgverzekeringswet, Wet Langdurige Zorg.
  • De gegevens worden op wijk(team)niveau ontsloten, waarmee ook de ontwikkelingen in aantallen en kosten maatwerkvoorzieningen per wijkteam gevolgd en geanalyseerd kunnen worden.
  • In de monitor kan gebenchmarkt worden op gemeenteniveau (tussen wijken / kernen), tussen gemeenten onderling en met een gerichte groep van vergelijkbare wijken in verschillende gemeenten.

Door gebruik te maken van de beeldtaal van de Arrangementenwaaier worden de gegevens op een samenhangende wijze gepresenteerd, aansluitend op de transformatie van het Sociaal Domein (leefdomeinen, kanteling).

Ook belangstelling om deel te nemen? Kijk dan op www.arrangementenmonitor.nl.

deelnemers

Metaobjects sluit een licentieovereenkomst voor de Arrangementenwaaier

Metaobjects heeft met Thönissen Management en Advies een licentieovereenkomst afgesloten voor het gebruik van de Arrangementenwaaier® in Metaportaal, het regiesysteem voor het Sociaal domein!

De Arrangementenwaaier is de inhoudelijke onderlegger, waarmee Sociale wijkteams en gezinscoaches samen met de burger het ondersteuningsarrangement samenstellen en de uitvoering daarvan regisseren.

Metaportaal is een zeer gebruiksvriendelijk regiesysteem waarmee de gekantelde werkwijze optimaal wordt ondersteund. In het systeem wordt de zelfredzaamheid per leefdomein in kaart gebracht en worden de oplossingen en doelen samen met de burger / het gezin aan de hand van de Arrangementenwaaier uitgewerkt en vastgelegd in het leefzorgplan en het gezinsplan. Deze plannen zijn de basis voor de uitvoering, die in hetzelfde regiesysteem worden gevolgd en bijgestuurd. Metaportaal kan koppelen met vrijwel alle back-office applicaties. In de applicatie kunnen rapportages worden samengesteld in overzichtelijk dashboards, bestaat de mogelijkheid de burger toegang te geven tot zijn dossier en kunnen eenvoudig monitorgegevens worden gegenereerd.

Voor meer informatie over de Arrangementenwaaier: Maarten Thönissen. www.arrangementenwaaier.nl.

Voor meer informatie over Metaportaal: Robert van Poelgeest, 040 750 1611, www.metaobjects.nl.

 

MetaObjectsKlantbeeld

 

Dashboard Maatwerkvoorzieningen Sociaal Domein

Voor alle gemeenten in Noord-Limburg heb ik een Dashboard ontwikkeld, waarin de aantallen en kosten van de maatwerkvoorzieningen in het Sociaal Domein inzichtelijk gemaakt worden en vergeleken kunnen worden. Het dashboard is ingedeeld volgende de Arrangementenwaaier, waarmee integraal zicht gekregen wordt op alle maatwerkvoorzieningen op álle leefdomeinen.

De gegevens zijn gegenereerd op wijk/kernniveau (postcode 4) en zijn tevens gerelateerd aan relevante  demografische gegevens, waarmee de wijken en gemeenten onderling vergeleken kunnen worden t.a.v. gebruik en kosten van maatwerkvoorzieningen. Het dashboard geeft informatie voor beleidsanalyses én voor sturing van aantallen en kosten van maatwerkvoorzieningen.

KaartjesNoordLimburg

Atlas voor het Sociaal Domein Maastricht gereed

De Atlas voor het Sociaal domein Maastricht is gereed. In deze Atlas zijn veel gegevens met betrekking tot zorg en ondersteuning van burgers op alle levensdomeinen op buurtniveau geanalyseerd en gepresenteerd. Dit heeft geresulteerd in een factsheet per buurt met kerngegevens over  het voorzieningengebruik en een Atlas met heel veel achtergrondinformatie over de diverse vormen van zorg en ondersteuning die in Maastricht “geconsumeerd” worden.

ArrwaaierMaastricht

Peel en Maas blijft voorop lopen

 

In 2013 hebben we in Peel en Maas volop gewerkt aan de voorbereiding op de  decentralisaties in het sociale domein per 1-1-2015. Concreet betekent dit dat voor maar liefst zes dorpsdagvoorzieningen en zeven zorgboerderijen/maatschappelijk ondernemers door gemeente en zorgkantoor al  in 2014  rechtstreeks de dagbesteding wordt ingekocht conform de aanpak zoals die straks in de Wmo zal gelden. Dat wil zeggen dat vrijwilligerstichtingen vanuit de dorpen en uitvoerende partijen zoals zorgboerderijen zelf vormgeven aan de dagbesteding voor mensen met en zonder AWBZ-indicatie. Zorgprofessionals zijn in een ondersteunende rol aanwezig. Deze inkoop is bovendien binnen de krappere budgetten van de decentralisaties uitgevoerd. Hiermee loopt de gemeente Peel en Maas al (ver) vooruit op de landelijke ontwikkelingen van AWBZ naar Wmo.

Deze voortvarende aanpak is alleen mogelijk dankzij de inzet van de lokale samenleving. Een van de stuwende krachten achter de dorpsdagvoorziening in Koningslust, Piet Geurts,  komt in het artikel van de Volkskrant over het dorp Koningslust, als hét schoolvoorbeeld van de participatiesamenleving, dan ook uitgebreid aan het woord. Peel en Maas blijft vooroplopen.

????????????????????????????????????

Innovatieve ondersteuningsarrangementen de Haamen

In het pilotproject sport-zorgconcept Sportlandgoed de Haamen is afgelopen tijd een fors aantal innovatieve ondersteuningsprogramma’s op het snijvlak van sport, welzijn, gezondheid en (langdurige) zorg ontwikkeld.

Een van de meest spraakmakende programma’s, de Carrousel, loopt sinds september 2013 en kan bij deelnemers, vrijwilligers en professionals op veel enthousiasme rekenen. In de Carrousel nemen mensen met een verstandelijke, lichamelijke of psychische beperking deel aan een afwisselend en actief dagprogramma rondom het thema sport/bewegen/gezondheid. Uniek aan De Carrousel is de samenwerking tussen zorgpartijen, verenigingen en vrijwilligers; de integratie van activiteiten voor verschillende doelgroepen en de aard van de activiteiten waarbij sport, bewegen en gezondheid centraal staan. Door één van de partners, SGL, is een filmpje gewijd aan de Carrousel. Dit is hier te zien.

Op de Haamen gaan mensen met een beperking ook arbeidsmatige werkzaamheden verrichten. Dit programma, de Meewerker, start in 2014. Mensen met een verstandelijke, lichamelijke en psychische beperking maken dan integraal deel uit van organisatie Stichting de Haamen en gaan werkzaamheden verrichten in beheer, horeca, programmering en facilitaire diensten.

De Carrousel en de Meewerker geven concreet invulling aan nieuwe vormen van ondersteuning zoals, die met de decentralisatie van zorg en ondersteuning uit de AWBZ naar gemeenten, wordt beoogd.

Een samenvatting van de evaluatie van het project is hier te vinden.

DSC_0471