Inspiratie voor innovatie

Innovatie arrangementen

De focus lag in 2015 vooral op de transitie van de maatwerkvoorzieningen. De daadwerkelijke innovatie en kanteling zal echter plaats moeten vinden door een verschuiving naar oplossingen in algemene voorzieningen, sociaal netwerk en eigen kracht.

De Arrangementenwaaier kan gebruikt worden voor analyses en planvorming ten aanzien van de ontwikkeling van nieuwe arrangementen in het gehele Sociaal Domein. Op basis van bijvoorbeeld een wijkscan kan in kaart bracht worden in hoeverre bepaalde ondersteuningsarrangementen aanwezig zijn binnen de verschillende leefdomeinen en kantelingscirkels en of er mogelijk leemtes bestaan in het ondersteuningsaanbod.

Een dergelijke scan kan vervolgens aan de hand van de Arrangementenwaaier besproken worden met betrokken partijen. Dat zijn zowel beleidsmakers, als professionals, maar evenzeer burgers of vrijwilligers en cliënten. Op basis van bespreking/discussie met deze partijen kan gekeken worden of er behoefte is aan de ontwikkeling van nieuwe arrangementen en kunnen afspraken gemaakt worden over wie dat gaat oppakken en welke ondersteuning en facilitering daarvoor nodig is.

transformatie

De ontwikkeling van de ondersteuningsarrangementen is een gedeelde verantwoordelijkheid, waarbij voor de ontwikkeling van arrangementen in de  verschillende kantelingscirkels telkens andere (type) partijen primair verantwoordelijk zijn (maar de andere partijen evenzeer betrokken zijn/worden). Ook  de gemeentelijke rol en de rol van de zorgverzekeraar als facilitator/financier van de ondersteuning is daarbij telkens anders.