Arrangementenmonitor 2016

Op basis van het concept van de Arrangementenwaaier is de Arrangementenmonitor ontwikkeld.  Deze Monitor wordt inmiddels door 24 gemeenten (met 1,4 miljoen inwoners) en zorgverzekeraar Coöperatie VGZ voor verschillende toepassingen gebruikt. Onlangs zijn de eerste resultaten gepresenteerd aan de deelnemers.

De Arrangementenmonitor bevat gegevens én analyses op wijkniveau met betrekking tot de ontwikkeling van aantallen voorzieningen en de kosten hiervan bij gemeenten, zorgverzekeraar en UWV. De Monitor geeft inzicht in de gemeentelijke algemene en maatwerkvoorzieningen, zoals Wmo, Jeugd en Participatiewet, in de zorgconsumptie vanuit de Zorgverzekeringswet en de Wet Langdurige Zorg en in voorzieningen op het gebied van sociale zekerheid van het UWV.

De belangrijkste kenmerken van deze monitor zijn:

  • De monitor geeft inzicht in de integraliteit en de samenhang door middel van het combineren van gegevens uit de pijlers Wmo / Jeugd / Participatiewet, Zorgverzekeringswet, Wet Langdurige Zorg.
  • De gegevens worden op wijk(team)niveau ontsloten, waarmee ook de ontwikkelingen in aantallen en kosten maatwerkvoorzieningen per wijkteam gevolgd en geanalyseerd kunnen worden.
  • In de monitor kan gebenchmarkt worden op gemeenteniveau (tussen wijken / kernen), tussen gemeenten onderling en met een gerichte groep van vergelijkbare wijken in verschillende gemeenten.

Door gebruik te maken van de beeldtaal van de Arrangementenwaaier worden de gegevens op een samenhangende wijze gepresenteerd, aansluitend op de transformatie van het Sociaal Domein (leefdomeinen, kanteling).

Ook belangstelling om deel te nemen? Kijk dan op www.arrangementenmonitor.nl.

deelnemers